۱ – کد رهگیری مرسوله پستی
کد رهگیری مرسوله پستی خود را از بخش جزئیات سفارش مشاهده کنید (سفارش های شما)
کد رهگیری مرسوله همچنین پس از تحول بسته به اداره پست به شماره همراه تحویل گیرنده ارسال خواهد شد
ره گیری مرسولات پستی
۲ – رهگیری مرسوله پستی از طریق سایت شرکت پست
به سایت رهگیری مرسولات شرکت پست وارد شوید (رهگیری مرسولات پستی پیشتاز)
کد رهگیری مرسوله خود را وارد کنید